توضیحات کامل :

پاوپوینت روش تیتراسیون فرمل

 

پاوپوینت روش تیتراسیون فرمل  دارای 42 اسلاید می باشد .

 

تعریف عیار  پروتئین:

 

اسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده

و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد.

عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود عبارتست از تعداد میلی لیترهای سودکه برای 25 میلی لیتر شیر لازم است

تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.